Шкіцька Ірина Юріївна виступила як офіційний опонент на захисті дисертації


21 травня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України д-р філол. наук, доцент, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Шкіцька Ірина Юріївна виступила як офіційний опонент на захисті дисертації Наталії Костянтинівни Войцехівської «Конфліктний дискурс в українській художній літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.

Рецензована робота виконана засадах прагма- та соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвокогнітивізму, теорії мовних ігор, лінгвоконфліктології тощо. З’ясовано причини й передумови конфронтації; обґрунтовано, які емоції, акцентуації характеру, соціально-рольові статуси й гендерні ознаки впливають на вибір мовцями стратегій і засобів досягнення комунікативної мети. Описано вербальні та невербальні засоби вираження агресії. Досліджено структурно-процесуальні ознаки й сценарії конфліктно маркованого спілкування. Установлено способи концептуалізації негативних емоцій. Виявлено типологію мовленнєвих конфліктів. Визначено фактори, що зумовлюють зародження, розвиток і вирішення конфліктної ситуації на різних етапах діалогу.

З дисертацією та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися на сайті Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України  http://www.inmo.org.ua/svr/anons-zaxistiv.html