Про кафедру


Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Кафедра заснована 2005 року.  Із 2008 р. її очолює доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк.

У кадровому складі нашого структурного підрозділу 4 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів, 2 старші викладачі, 1 лаборант.

Ми здійснюємо підготовку фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність) і менеджменту соціокультурної діяльності освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Її мета – задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту, інформаційної аналітики, зв’язків із громадськістю, соціокультурного сервісу.

Найважливішими аспектами у підготовці фахівців є формування навичок управління персоналом та інформацією в документно-інформаційних системах, досконале володіння методами аналізу й оцінки документних потоків, технологіями й методикою пошуку, збирання та обробки інформації, аналізу й узагальнення отриманого матеріалу. У викладанні поєднано найкращі традиції української вищої школи та досвід закордонних колег, адаптований до потреб сучасного інформаційного суспільства.

За період існування кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності її професори та викладачі видали 29 навчальних посібників, 8 із яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; 48 опорних конспектів лекцій, 45 брошур.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють свої дослідження у межах науково-дослідної теми «Інформація, документ, комунікація у глобалізованому світі», а також за госпдоговірною тематикою. Результати дослідженнь представлені у 15 монографіях.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей: 032 – історія та археологія і 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Із часу заснування кафедри захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук і три докторські дисертації, авторами яких є Микола Васильович Лазарович, Ірина Юріївна Шкіцька та Юрій Адамович Щербяк.

Доктор політичних наук, професор М. В. Лазарович є головним редактором фахового видання «Українська наука».

Нашими партнерами є Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Державний університет телекомунікацій (м. Київ), Національний університет культури і мистецтв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Івано-франківський національний університет нафти і газу, Донецький національний університет ім. В. Стуса (м. Вінниця) та ін.

При кафедрі функціонують наукові гуртки та проблемні групи: Українознавчі студії (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк); Культурологічні студії (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Надія Іванівна Білик); Науковий семінар з документознавства (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк); Студентський науковий гурток (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Юріївна Шкіцька).


Професорсько-викладацький склад

Гомотюк Оксана Євгенівна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою.  Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з  1 вересня 1990 року.  З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства.

     28 серпня 1997 р. захистила  дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у  Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року присвоєно  вчене звання доцента кафедри українознавства.

     Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту  українознавства  МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію  на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

     Упродовж  2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту  українознавства  МОН України. У 2011 році присвоєно  вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Опублікувала понад 90 наукових та навчально-методичних праць.  У тому числі  6 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти  і науки України, одноосібну монографію. Кулешов Сергій Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у статті «Загальна теорія документа: реалії та перспективи» (журнал «Архіви України» (2012, листопад-грудень) відзначив: «Безперечно, що створення загальної теорії документа неможливе без обґрунтування її теоретико-методологічних засад. Тому слід привітати появу публікацій О. Гомотюк, в яких характеризуються сучасні теоретико-методологічні пошуки в документознавстві, про об’єктивно-суб’єктивне в документознавстві».

     Є членом редколегії фахових видань з історії, культури, у тому числі, що входять до наукометричних баз даних. Член спеціалізованих вчених рад, підкомісії 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, колегії Державного архіву Тернопільської області.  Керує науково-дослідною роботою  аспірантів та здобувачів кафедри зі спеціальності історія України, інформаційна, бібліотечна, архівна справа. Є активним учасником міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі Міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київ, 2009–2017 роки).

     Коло наукових інтересів: розвиток гуманітарної науки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., державна інформаційна політика, історія української культури.

     Життєве кредо: «Добро перемагає».

 


Білик Надія Іванівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

    У 1994 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі при історичному факультеті названого вишу. Під час навчання в аспірантурі підготувала монографічне дослідження «Богдан Лепкий в духовній історії України» (Чикаго, 1996), відзначене стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 1997–1999 рр.

     19 листопада 1999 року в Спеціалізованій вченій раді Д 76.051.03 Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

     Науково-педагогічну діяльність розпочала в 2000 році в Тернопільській академії народного господарства (нині – ТНЕУ). З липня 2000 р. працювала старшим викладачем кафедри філософії та історії, від 2003 р. – доцентом кафедри філософії та історії. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента. Упродовж 2006–2008 н. р. працювала доцентом кафедри українознавства. З вересня 2008 р. працює на посаді доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Автор 120 науково-методичних праць, у тому числі 4 монографій, 36 статей у провідних фахових виданнях України, 26 праць навчально-методичного характеру. Співавтор навчального посібника «Історія української культури» (Тернопіль, 2014), рекомендованого Міністерством освіти і науки України.

     Керівник наукового проекту «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого», який виконувався за кошти гранту Канадського інституту українських студій Альбертського університету впродовж 2005–2013 рр. Впорядкувала до друку видання: «Лепкий Б. Вибрані твори: в 2 томах» (Київ, 2007. Т. 1. 604 с.; 2011. Т. 2. 616 с.), «Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів І. Виговського: повість. Інсценізації О. Скалозуба, Б. Мельничука» (Тернопіль, 2012. 280 с.), ввела до обігу невідомі в Україні твори митця. Результатом студій в українських та польських архівах стала монографія «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого» (Тернопіль, 2013. 184 с.).

     Автор вступних статей, присвячених життю і творчості Б. Лепкого, у т. ч. передмов до бібліографічного покажчика «Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872–1941)» (Тернопіль, 2012), до видання «Лепкий Б. Вибрані твори: поезія, проза / упор. Н. Білик» (Тернопіль, 2017).

     Співорганізатор і упорядник матеріалів наукової конференції «Богдан Лепкий в духовній історії України» (Тернопіль-Бережани, 2006). Співорганізатор міжнародної наукової конференції «Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого» (Тернопіль, 2007), науковий редактор її матеріалів. Співорганізатор міжнародної наукової конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки» (Тернопіль, 2011).

     За публікації в галузі лепкознавства удостоєна Всеукраїнської громадсько-політичної та літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких (2008), премії журналу «Літературний Тернопіль» (2010).

     Членкиня Наукового товариства ім. Шевченка (2000), членкиня редакційної колегії збірників праць Тернопільського обласного осередку  НТШ «Музеї Тернопільщини» (2013) й «Архіви Тернопільщини» (2018). Членкиня Громадської ради з відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Братів Богдана та Левка Лепких (2016).

     Коло наукових інтересів: лепкознавство; музеєзнавство; джерелознавство; мистецтвознавство; корпоративна культура.

     Життєве кредо: «Не кидай плуга серед ниви, не жалуй зерна на засів» (Б. Лепкий).

     Електронна адреса:  n.bilyk@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Професійна етика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / уклад. Н. І. Білик. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 24 с.
 2. Навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів з курсу «Корпоративна культура» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» / уклад. Н. І. Білик. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 15 с.
 3. Білик Н. Ситуаційні завдання до практичних занять з курсу «Професійна етика». Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр». Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 354–371.
 4. Білик Н. Субкультури та особливості співпраці з їх представниками. Довідник для роботи з молоддю в громадах. Тернопіль, 2018. С. 36–42.
 5. Білик Н. Постать Богдана Лепкого в біобібліографічній спадщині Зенона Кузелі. Вісник Книжкової палати України. Історичні науки. Соціальні комунікації. Київ, 2016. № 11 (244). Листопад. С. 35–38.
 6. Білик Н. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого. Гілея : науковий вісник. Історичні науки. Політичні науки. Філософські науки. Київ, 2016. Вип. 113 (№ 10). С. 126–130.
 7. Білик Н. Музей Богдана Лепкого в Бережанах як носій історичної пам’яті. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Історичні науки. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. Вип. 47. С. 226–229.
 8. Білик Н. Публіцистика Богдана Лепкого як історичний документ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство : матеріали міжнар. наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки». Тернопіль : ТНПУ, 2017. Вип. 47. С. 3–18.
 9. Білик Н. Спогади Зенона Кузелі як історичний документ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 3. С. 111–117.
 10. Білик Н. Інсценізація історичної епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» та її втілення у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1 (Вип. 38). С. 204–210.
 11. Білик Н. «Українське питання» в епістолярії Богдана Лепкого. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 1. Ч. 2. С. 151–155.
 12. Білик Н. «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого»: джерельна база наукового проекту. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 84–91.
 13. Білик Н., Угрин А. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості І.-Г. Пінзеля. Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 13 жовт. 2017 р. Тернопіль : Вектор, 2017. С. 51–53.
 14. Білик Н. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна. Збірник праць : том 8. Музеї Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2013. С. 72–88.
 15. Білик Н. Особовий архів Богдана Лепкого. Збірник праць : том 11. Архіви Тернопільщини / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2018. С. 168–177.
 


Біловус Леся Іванівна

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2000 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література».

     У жовтні 2003 року захистила дисертацію на тему «Інтертекстуальність як модус новаторства (на прикладі творів В. Стуса та І. Світличного)», унаслідок чого їй було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

     Трудову діяльність розпочала в 2003 році у Приватному вищому навчальному закладі «Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти» на кафедрі фундаментальних та гуманітарних дисциплін.

     З 2008 року – старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, з 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

     10 листопада 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

     Коло наукових інтересів: інформаційний простір, періодичні видання, українська діаспора США.

     Життєве кредо: «Не намагайся вдосконалювати іншого, не вдосконаливши себе» (Р. Іваничук)

     Електронна адреса:     Lesya_Bilovus@i.ua

Публікації:

 1. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр» / Білик Н. І., Біловус Л. І., Блашків О. В., Вількова Т. Т., Гомотюк О. Є., Конопліцька О. І., Ліщинська Н. М., Мукомела І. Б., Недошитко І. Р., Шкіцька І. Ю. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 375 с. (особистий внесок – 106 с.).
 1. Біловус Л. І. Керування документацією : навчально-методичні матеріали. Тернопіль : Вектор, 2018. 36 с.
 2. Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) : монографія / Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 608 с.
 3. Біловус Л. І. Світовий конгрес українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) – напрями роботи для збереження національної ідентичності // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2017. № 2 (4). С. 196–208.
 4. Біловус Л. І. Веб-сайти україномовних періодичних видань США як джерело дослідження діяльності української діаспори у напрямі збереження національної ідентичності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. 2017. Вип. 2. Ч. 3. С. 58–66.
 5. Біловус Л. І. Діяльність української церкви у США в обороні національних духовних практик як чинника збереження національної ідентичності (на матеріалі періодичної преси української діаспори) // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини. 2017. Вип. 20. С. 337–345.
 6. Біловус Л. І. Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності // Емінак: науковий щоквартальник. 2017. № 4 (20). Т. 2. С. 100–107.
 7. Біловус Л. І. Роль українців США в утвердженні державності України (на матеріалах україномовної періодики діаспори) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 128. С. 93–96.
 8. Біловус Л. І. Економічна співпраця української діаспори США із Україною як один із чинників української самоідентифікації (на матеріалах україномовної періодики США) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 131. С. 90–94.


Боднарчук Юлія Юріївна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 1997 році закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (спеціальність «історія України»).

     З вересня 2004 року – викладач кафедри історії держави та права юридичного факультету Тернопільської академії народного господарства. Паралельно навчалася в Центрі довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТАНГ за спеціальністю «правознавство». У 2005 р. присвоєно кваліфікацію «юрист». З 2006 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».

     У грудні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944 – 1947 рр.)». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історія України.

     У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: історико-правові дослідження періоду Другої світової війни.

     Електронна пошта: yu.bodnarchuk@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Боднарчук Ю.Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі : монографія. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ» 2017.  332 с. : іл.
 2. Боднарчук Ю.Ю. Музеєзнавство : лекційний курс. Тернопіль : ФО-П Шпак В. Б. 2015. 230 с.
 3. Боднарчук Ю.Ю. Історія України та української культури : навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів ТНЕУ. Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2015. 118 с.
 4. Боднарчук Ю.Ю. Демографічна характеристика українців на Холмщині та Підляшші напередодні депортації в 1944–1946 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 1. Ч. 2. С. 62–66.
 5. Боднарчук Ю.Ю. Мультикультурне середовище у системі міжнародної інформаційної діяльності: історія наукового формування. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10–12 верес. 2015 р. Одеса : ФОП Гаража, 2015. С. 534–548.
 6. Боднарчук Ю.Ю. Особливості економічного розвитку українських господарств на етнічних землях у межах Польщі напередодні їхнього виселення. Збірник праць : том 10. Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України / Тернопільський осередок НТШ. Тернопіль, 2015.
 7. Боднарчук Ю.Ю. Значення інформаційно-комунікаційних технологій в міжнародній інформаційній діяльності. Документ як джерело пізнання (до 160-ліття І.Я.Франка та 60-ліття Я.Р. Дашкевича) : зб. статей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів, студентів та молодих вчених, м. Львів, 14–15 грудня 2016 р. Львів, 2016. С.100–105.
 8. Боднарчук Ю.Ю. Діяльність УПА та польських воєнізованих формувань підчас депортації українців у 1944–1946 рр. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 13–14 жовт. 2017 р. / Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. Вип. 2. С. 82–88.
 9. Боднарчук Ю.Ю. Вплив Другої світової війни на національну та господарську структуру Тернопільщини (1939–1946 рр.) Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів – до сьогодення) : матеріали ІІІ міжнар. наук.-прак. конф., м. Тернопіль  13–15 верес. 2017 р., Тернопіль. 2017,  С. 67–76.
 10. Боднарчук Ю.Ю. До питання про періодизацію процесів депортації українців з Польщі у 1944–1946 рр. : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., м. Тернопіль, 27 верес. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 134–138.
 


Блашків Ольга Володимирівна

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 1996 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (спеціальність «українська мова і література»). У 1999 році закінчила Тернопільський обласний інститут післядипломної освіти за спеціальністю «англійська мова і література».

     Науково-педагогічну діяльність у ТНЕУ розпочала з вересня 2004 року. З листопада 2006 року до листопада 2009 року підвищувала науковий рівень в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (цільове направлення з відривом від виробництва) при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

     04 грудня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса» за спеціальністю 10.01.05 «Порівняльне літературознавство».

     У 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Коло наукових інтересів: компаративістика, документна лінгвістика, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика.

     Життєве кредо: «Ми дивовижним чином зцілюємося в присутності того, хто вірить в наше світло навіть тоді, коли ми блукаємо у своїй темряві» (Маріанна Вільямсон)

      Електронна адреса: olhablash.8@gmail.com

Публікації:

 1. Блашків О. В. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Тернопіль : Економічна думка, 2014. 92 с.
 2. Блашків О. В. Інституцієзнавство : навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) [Електронний ресурс]. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. URL : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=330
 3. Блашків О.В. Ukrainian Studies : навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) [Електронний ресурс]. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. URL : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd?start=40
 4. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр» / Білик Н. І., Біловус Л. І., Блашків О. В., Вількова Т. Т., Гомотюк О. Є., Конопліцька О. І., Ліщинська Н. М., Мукомела І. Б., Недошитко І. Р., Шкіцька І. Ю. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 375 с.
 5. Блашків О. В., Ковальчук Л. О. Формування комунікативної компетенції як лінгвометодична проблема поєднання соціолінгвістичних, соціокультурних, стратегічних та дискурсивних знань.   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (мовознавство). Вінниця : Планер, 2013. Вип. 17.  С. 304-310.
 6. Блашків О. В. Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (мовознавство). Вінниця : ВДПУ, 2014. Вип. 20. С. 204–212.
 7. Блашків О. В. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. Хмельницький : ХГПА, 2015. Вип. 19. C. 223–230.
 8. Блашків О. В. Спорідненість національного архетипу та універсалій світової культури у драматургії В. Б. Єйтса та О. Олеся. Studia methodologica. Тернопіль-Кєльце : ТНПУ імені В. Гнатюка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах. 2016. Вип. 43. С. 142–150.
 9. Блашків О. В. Стильові засоби, документ і вимесл у трактуванні жанрової своєрідності пенталогії Б. Лепкого «Мазепа». Studia methodologica. Тернопіль-Кєльце : ТНПУ імені В. Гнатюка, Університет Яна Кохановського в Кєльцах. 2017. Вип. 44. С. 73–80.
 10. Блашків О.В. Семантико-когнітивний підхід в лінгвокогнітивних дослідженнях. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 15-16 трав. 2014 р. Тернопіль, 2014. С. 192–194.
 11. Блашків О. В. Формування інформаційно-комунікативних компетентностей студентів у розвитку ідей інформатизації освіти. Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 трав. 2016 р. Київ : ДУТ, 2016. С. 14–17.
 12. Блашків О. В. Діловий текст в умовах зростання інтенсивності взаємозв’язків лінгвістики тексту, аналізу дискурсу, теорії та практики перекладу. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листоп. 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 286–288.
 13. Блашків О. В. Проблеми у вивченні української мови на різних ділянках освіти у поєднанні з мовним вихованням. Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 150–153.
 14. Блашків О. В. Вплив англомовної лінгвокультури на нову форму публічної ділової комунікації в українському лінгвопросторі. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 50–53.
 15. Блашків О. В. Національна ідентичність в оцінці представників модерністської і примордіалістської інтелектуальних шкіл. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 371–373.
 


Вількова Теофілія Теофіліївна

старший викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 1972 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (спеціальність «українська мова і література»).

     Трудову діяльність розпочала у 1972 році як учитель української мови та літератури у школі, а з вересня 1975 року працює в університеті. Обіймала посади старшого лаборанта кафедри, методиста навчального відділу, секретаря ректорату, завідувача музею історії університету, а з вересня 1999 року – старший викладач кафедри українознавства (нині – документознавства, інформаційної діяльності та українознавства).

     Бере активну участь у громадському житті кафедри, факультету, університету. Готувала студентів до участі в наукових конференціях,тематичних вечорах, проводила круглі столи. Нагороджена грамотами Тернопільської міської ради та ТНЕУ за особистий внесок у розвиток освітньої галузі, високу професійну майстерність, систематичну цілеспрямовану роботу з утвердження державного статусу української мови.

     З нагоди 50-річчя від дня заснування ТНЕУ Вільковій Т.Т. присвоєно звання «Почесний працівник університету».

     Коло наукових інтересів: наукова термінологія, культура наукової мови і мовлення, особливості мови ділового спілкування.

     Життєве кредо: «Ліфт до успіху не працює. Скористайтеся сходами: крок за кроком».

     Електронна пошта: t.vilkova@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Вількова Т.Т. Культура наукової мови : навчально-методичні матеріали для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність». Тернопіль, 2013.
 2. Ділова українська мова : контрольні роботи / для студ. вищ. навч. закл. освітньо-кваліфік. рівня «магістр» спец. «Державна служба» / уклад. : Л.Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, ін. Тернопіль, 2013. 42 с.
 3. Вількова Т.Т. Ділова українська мова : навчально-методичні матеріали для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Міжнародна інформація» та «Міжнародні економічні відносини». Тернопіль, 2015.
 4. Вількова Т.Т. Культура наукової мови : навчально-методичні матеріали для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність». Тернопіль, 2015 .
 5. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»), ОС «бакалавр». Тернопіль, 2017. С. 46–67.
 6. Вількова Т.Т. Фахова мовна підготовка сучасного документознавця. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 8-9 квіт. 2016 р. Тернопіль : Економічна думка, 2016. С. 361–364.
 7. Вількова Т.Т. Роль дисципліни «Культура наукової мови» для студентів спеціальностей «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль, 2017. С.141–143.
 8. Тернопільський національний економічний університет: професіоналізм, престиж, поступ. Львів : Українська академія друкарства, 2016. 496с. (Літературне редагування та коректура Оксани Гомотюк, Теофілії Вількової та ін.).


Конопліцька Олена Ігорівна

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2000 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     28 жовтня 2004 року захистила дисертацію на тему «Жанрова система прози Богдана Лепкого» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

     З грудня 2006 року працює на посаді доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. 19 січня 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

     Нагороджена грамотами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за систематичну цілеспрямовану роботу з утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед студентів, виховання пошани до культури і традицій українського народу (2006–2009 рр.).

     Коло наукових інтересів: жанрові особливості прози, епістолярний стиль, інформаційно-комунікативні стратегії.

     Життєве кредо: «Невдача – це просто можливість почати все знову, але вже більш мудро» (Генрі Форд)

     Електронна адреса: olena.kostecka@gmail.com

Публікації:

 1. Ділова українська мова : контрольні роботи для студентів вищ. навч. закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» / укл. Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, Н. Ліщинська, І. Шкіцька. Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. 42 с. (Серія «Документознавство та інформаційна діяльність»).
 2. Конопліцька О.І. Методичні вказівки до вивчення курсу «Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням)». Тернопіль, 2016. 28 с.
 3. Конопліцька О.І. Засоби і значення парамови (акустичних сигналів) у діловому спілкуванні. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доп. VІ міжнар. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль : ТНЕУ, 2013.
 4. Конопліцька О.І., Гавура О.М., Ліщинська Н.М. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі. Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф.  Донецьк : ДонНУ, 2013. С. 85–87.
 5. Конопліцька О.І., Біловус Л.І. Становище мовних та гендерних досліджень на початку нового тисячоліття. Studia methodologica.  Вип. 40.  Тернопіль : ТНПУ, 2015.  C. 467–474.
 6. Конопліцька О.І. Мова як особлива знакова система. Документ у збереженні індивідуальної/соціальної пам'яті : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 3 груд. 2015 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 57–61.
 7. Конопліцька О.І. Основні принципи культури роботи з документами. Україна в гуманітарних і соціально-культурних вимірах : матеріали всеукр. наук. конф., м. Дніпропетровськ, 29-30 квіт. 2016 р. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016. Ч. ІІ. С. 251–254.
 8. Конопліцька О.І. Мовна політика як інструмент національного та державного будівництва. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 8-9 квіт. 2016 р. Тернопіль : Економічна думка, 2016.  С. 373–376.
 9. Конопліцька О.І. Специфіка документального потоку видань з мистецтва. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Полтава, 23 листоп. 2016 р. Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 216–218.
 10. Конопліцька О.І. Екскурс в епістолярій Богдана Лепкого. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство : матеріали міжнар. наук. конф. «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки». Тернопіль, 2017. Вип. 47. С. 53–66.
 11. Конопліцька О.І. Інформаційна безпека у системі електронного урядування. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2017 р. Тернопіль : Економічна думка, 2017. С. 333–335.
     


Лазарович Микола Васильович

професор, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ, заслужений працівник освіти України

 

     У 1978–1982 рр. навчався на механічному відділенні Коломийського технікуму МОД, по закінченні якого працював старшим майстром Балтського мебельного комбінату. Після служби в армії впродовж 1984–1989 рр. навчався в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «історія і право», який закінчив із відзнакою. З 1989 р. працював викладачем Кременецького педагогічного коледжу ім. Т. Шевченка.

     Упродовж 1993–1995 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва при Тернопільській академії народного господарства, після закінчення якої 19 березня 1996 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України кандидатську дисертацію на тему «Українське січове стрілецтво: формування, ідея, чин» зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

     Від 1995 р. працював старшим викладачем, доцентом Тернопільського національного економічного університету. 22 жовтня 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. Впродовж 2005–2008 рр. очолював кафедру українознавства названого вишу.

     У 2010–2013 рр. навчався в докторантурі з відривом від виробництва при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, після закінчення якої 28 лютого 2014 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді названого вишу докторську дисертацію на тему «Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917–1921 років щодо національних меншин» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

     Від жовтня 2014 р. – професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ. 25 лютого 2016 р. присвоєно вчене звання професора.

     Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 21 монографії, низки підручників і посібників з історії України, економічної історії, політичного менеджменту. Член редакційних колеґій фахових видань: «Evropsky politicky a pravni diskurz» (Брно, Чехія), «Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Думка» (Івано-Франківськ), «Вісник Донецького національного університету ім. В. Стуса. Серія : Політологія» (Вінниця), 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл», «ЗУНР, 1918–1923: Ілюстрована історія» (Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт – Львів, 2008. – 524 с.; іл.); член редакційної ради та редакційної колеґії «Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія» (Івано-Франківськ); член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата політичних наук при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Як науковий керівник підготував трьох кандидатів історичних наук за напрямами «історія України» та «всесвітня історія».

     Учасник українського національного відродження другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. Протягом жовтня-листопада 1991 р. працював у Всеукраїнському штабі «Референдум». Активіст Помаранчевої революції та Революції гідності. Під час парламентських виборів 2006 р. – член Громадської ради з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян при Тернопільській обласній державній адміністрації. Від 2005 р. – голова культурно-масової комісії профспілкового комітету ТНЕУ. У 2015–2016 рр. – доброволець Російсько-української війни (позивний «Професор»); старший сержант, командир взводу 14-ї ОМБР Збройних сил України; учасник бойових дій.

     Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006) та відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Учасник АТО» (2016), удостоєний почесного звання Заслужений працівник освіти України (2009), лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких (2011), Обласної премії в галузі культури в номінації «Краєзнавство» (2014), конкурсу «Людина року – 2015», Першого народного праймерізу «100 кращих тернополян 2015», премії імені Степана Федака (2016).

     Коло наукових інтересів: політична історія українського національно-визвольного руху 1914–1921 рр., Голодомор 1932–1933 рр.

     Життєве кредо: «Хто, як не я!»

     Електронна адреса: m.lazarovych@tneu.edu.ua; lazar-m@ukr.net

Публікації:

 1. Лазарович М. В. Політичний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 88 с.
 2. Лазарович М. В. Ілюстрована історія України : навч. посіб. 4-те вид., виправл. і доп. Тернопіль : Джура, 2018. 616 с.
 3. Лазарович М. В. Етнополітика України : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 28 с.
 4. Лазарович М. В. Актуальні проблеми українсько-російських відносин : навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 32 с.
 5. Лазарович М. В. Етнополітика української влади доби Національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 760 с.
 6. Лазарович М. В. Леґіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба : монографія. 2-ге вид., доп. Тернопіль : Джура, 2016. 628 с. : іл.
 7. Лазарович М. В. «Як з Бережан до Кадри січовики манджали...»: Збройна боротьба Українських січових стрільців проти російських загарбників на Бережанщині (друга половина 1916 – середина 1917 р.) : монографія. Тернопіль : Джура, 2016. 72 с.
 8. Лазарович М. В. Російсько-українська війна (2014–2017 роки): короткий нарис : монографія. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. 240 с.
 9. Lazarovych M. «We will give our souls and bodies for our freedom»: Ukraine in the struggle against the armed aggression of the Russian Federation (2014–2018) : monogr. / Ministry of Information Policy of Ukraine ; Translator T. Vratsuba. Ichnia : PC «Format», 2018. 332 p.
 10. Лазарович М. В. «Кара на смерть мусить упасти на голову погромників і провокаторів!». До питання про документне забезпечення боротьби влади Другої Української Народної Республіки проти єврейських погромів. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2015. № 1. С. 36–48.
 11. Лазарович М. В. Видавничі проекти Українських січових стрільців під час Першої світової війни. Вісник Книжкової палати. 2015. № 5 (226). С. 32–36.
 12. Лазарович М. В. Нормативно-правове забезпечення боротьби Української Центральної Ради та Другого Гетьманату проти єврейських погромів (1917–1918 рр.). Студії з архівної справи та документознавства. 2015. Т. 22–23. С. 129–134.
 13. Лазарович М. В. Державна етнополітика між асиміляторством та мультикультуралізмом. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. 2015. № 6. С. 222–229.
 14. Лазарович М. В. До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни. Україна-Європа-Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини. 2014. Вип. 14. С. 339–343.
 15. Лазарович М. В. Джерела дослідження етнополітики української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. № 5 (49). С. 29–50.


Ліщинська Наталія Мирославівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2003 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     Трудову діяльність розпочала як вчитель української мови та літератури у Теребовлянській гімназії-спецшколі-інтернаті. У 2005 році вступила до аспірантури при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

     30 червня 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг)».

     Після захисту дисертації працювала старшим викладачем, доцентом кафедри гуманітарних дисциплін в Україно-польському приватному вищому навчальному закладі «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій». З 2009 року працює на кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: українське ділове мовлення, актуальні проблеми сучасного діловодства, медіаграмотність, медіапростір, патогенні тексти.

     Життєве кредо: «Не осуджуй! Намагайся почути і зрозуміти».

     Електронна пошта: n.lishchynska@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Ділова українська мова: контрольні роботи для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Державна служба» : навч.-метод. посіб. / Н. Ліщинська, Л. Біловус, Т. Вількова, О. Гавура, О. Конопліцька, І. Шкіцька. Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2013. 42 с.
 2. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр». Тернопіль, 2017. С. 85–99.
 3. Біловус Л., Ліщинська Н. Практична підготовка студентів-документознавців в умовах вищої школи. Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21-22 берез. 2013 р., Національний авіаційний університет. К. : НАУ, 2013. С. 6–8.
 4. Конопліцька О., Гавура О., Ліщинська Н. Використання методу проектів при викладанні документознавчих дисциплін у вищій школі. Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк : ДонНУ, 2013. С. 85–87.
 5. Ліщинська Н. М. Патогенний текст як засіб масової маніпуляції. Документ у збереженні індивідуальної / соціальної пам’яті : зб. наук. праць за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 3 груд. 2015 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 61–67.
 6. Ліщинська Н., Равлюк А. Патогенний текст: дія і протидія. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 28–33.
 7. Ліщинська Н. М. Психологія дитячого та дорослого зла. Societas familia-parantela / Pod red. Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego. Stalowa Wola, 2017. S. 393–408.
 


Мукомела Ірина Богданівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2005 році закінчила з відзнакою історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю “історія” та здобула кваліфікацію магістра історії, викладача історії й вчителя правознавства.

     15 червня 2010 року захистила дисертацію на тему: «Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина ХІХ ст. – 1914 р.)» у Спеціалізованій вченій раді Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

     Основні етапи науково-педагогічної діяльності: 2005–2006 р.– методист соціально-психологічного центру при кафедрі психологічних і педагогічних дисциплін ТНЕУ; 2006–2009 р.– лаборант кафедри українознавства; 2009–2012 р. – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. 29 вересня 2015 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Коло наукових інтересів: проблеми сучасного діловодства, бібліотечні засоби формування інформаційно-мережевої медіакультури, архівознавство.

     Життєве кредо: «МЕТИ ДОСЯГАЄ ТОЙ, ХТО ЇЇ ПРАГНЕ!»

     Електронна адреса: gavlich5@gmail.com

Публікації:

 1. Гавліч І. Б. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Бібліографознавство» для студентів освітньо-каліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура», напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність». Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 24 с.
 2. Історія України : навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів ТНЕУ / уклад.: Боднарчук Ю.Ю., Гавліч І. Б. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 90 с.
 3. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр» / Білик Н. І., Біловус Л. І., Блашків О. В., Вількова Т. Т., Гомотюк О. Є., Конопліцька О. І., Ліщинська Н. М., Мукомела І. Б., Недошитко І. Р., Шкіцька І. Ю. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 375 с.
 4. Гавліч І. Б. Роль страхових товариств «Дніпра» і «Карпатії» у кредитному забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iменi Володимира Гнатюка. Серiя : Історія. Тернопіль, 2013. Вип. 1. Ч. 2. С. 13–18.
 5. Гавліч І. Б. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. Гiлея : науковий вісник. Історичні науки. Політичні науки. Філософські науки. К., 2013. Вип. 73 (№ 6). С. 13–15.
 6. Гавліч І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). Гiлея : науковий вісник. Історичні науки. Політичні науки. Філософські науки. К., 2015. Вип. 93 (№ 2). С. 136–140.
 7. Гавліч І. Б. Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). Гiлея : науковий вісник. Історичні науки. Політичні науки. Філософські науки. К., 2016. Вип. 114 (№ 11). С. 33–37.
 8. Гавліч І. Б. Дослідження національних фінансово-економічних організацій Східної Галичини у працях Івана Франка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль, 2016. Вип. 2. Ч. 2. С. 148–151.
 9. Мукомела І. Б. Роль греко-католицького духовенства у зародженні українського кредитного кооперативного руху у Східній Галичині (друга половина ХІХ ст.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль, 2017. Вип. 2. Ч. 3. С. 99–103.
 10. Гавліч І. Б. Художня спадщина Тараса Шевченка. Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 05-06 берез. 2014 р. Тернопіль, 2014. С. 93–94.
 11. Гавліч І. Б. Формування професійної культури та морально-етичне виховання студентів в умовах євроінтеграції. Україна в умовах формування правової системи. Сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 8-9 квіт. 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 365–367.
 12. Мукомела І. Б. Електронні архіви в Україні: проблеми та перспективи. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 113–116.
 


Недошитко Ірина Романівна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». В 2009 році закінчила факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Банківська справа».

     18 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України, 31 травня 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.

     Коло наукових інтересів: документознавство як наукова та навчальна дисципліна; історія української еміграції.

     Життєве кредо: «Не йдіть туди, куди вже прокладено шлях. Підіть краще туди, куди немає ніякого шляху і залиште там свій слід».

     Електронна адреса: i.nedoshytko@ukr.net.

Публікації:

 1. Гомотюк, О., Дацків І., Недошитко І. Документознавство : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 200 с.
 2. Недошитко І. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження. Мандрівець : всеукр. наук. журнал. 2014. №5. С. 48–53.
 3. Недошитко І. Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 рр.): джерелознавчий аспект проблеми. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М.В.Лазаровича. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. Вип. 19, ч. 1. С. 253–264.
 4. Недошитко І. Українська діаспора США: реалії співпраці з Україною за роки незалежності (1991–2016 рр.). Проблеми всесвітньої історії : наук. журнал. 2017. №1 (3). С. 183–198.
 5. Недошитко І. Чинники формування позитивного іміджу державного службовця. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19-20 берез. 2015 р. Одеса, 2015. С. 482–486.
 6. Недошитко І. Моделі розвитку сучасної бібліотеки в умовах інформації (на прикладі діяльності наукової бібліотеки ТНЕУ). Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 84–91.
   


Патряк Олександра Тарасівна

кандидат економічних наук, викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2009 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка і підприємництво». У 2010 році здобула ступінь магістра в ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит».

     З  2009 р. до 2013 р.  –  оператор ЕОМ кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. З 2014 р. до 2016 р. – старший лаборант кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. З 2016 року – молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ. З вересня 2017 року – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Автор  понад 20 наукових праць.

     Коло наукових інтересів: інформаційні системи в управлінні, організація та управління діяльністю інформаційних установ, електронний документообіг.

     Життєве кредо: «Життя прекрасне, коли створюєш його сам!»

     Електронна адреса: oleksandro4ka@gmail.com

Публікації:

 1. Патряк О. Т. Корпорації в процесі еволюції економічної думки. Треті економіко-правові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м.Львів, 26 черв. 2014 р. Львів, 2014. С. 19–23.
 2. Патряк О. Т. Інформаційні інтереси сторін корпоративних відносин. Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні : зб. тез міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м.Тернопіль, 3 черв. 2015 р. Тернопіль, 2015. С. 58–61.
 3. Патряк О. Т. Операції з корпоративними правами за етапами їх життєвого циклу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. Ужгород, 2015. Вип. 1 (45), т. 2. С.106–111.
 4. Патряк О. Т. Телекомунікаційні підприємства України: до питання обліку їх корпоративних прав. Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль, 2015. № 22. С. 163–174.
 5. Патряк О. Т. Контроль і державне регулювання в сфері корпоративних прав. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : зб. тез доп. за матеріалами міжнар. наук. інтернет-конф., м.Тернопіль, 1 груд. 2016 р. Тернопіль, 2016. № 16. С. 47–49.
 6. Патряк О. Т. Документальне забезпечення операцій, пов’язаних з корпоративним правами. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р. Тернопіль, 2016. С. 189–191.
 7. Patryak О. Т. Operations with investor’s corporate rights: the aspect of control. Бізнес Інформ. Харків, 2017. № 1. C. 73–78.
 8. Patryak O. T. The organization and methods of control over equity rights issue. Współpraca Europejska : Międzynarodowy Zbiór prac naukowych. Warszawa, 2017. № 3 (22). P. 9–18.
 9. Патряк О.Т. Основні тенденції розвитку телекомунікаційного сектору України. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль, 2017. С.144–148.
 10. Патряк О. Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства. Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. Харків, 2018. № 53. С.129–138.
 11. Патряк О. Т. Особливості розвитку сфери мобільних та інтернет-комунікацій в Україні як основа побудови інформаційного суспільства. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 394–396.
 12. Патряк О.Т. Недоліки розвитку ринку телекомунікацій в Україні. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : зб. тез доп. за матеріалами міжнар. наук. інтернет-конф., м. Тернопіль, 13 берез. 2018 р. Тернопіль, 2018. № 26. С. 40–42.
     


Шкіцька Ірина Юріївна

доцент, доктор філологічних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 1998 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     На викладацькій роботі в ТНЕУ з 2006 року, у 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

     19 березня 2013 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності «українська мова» на тему «Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові».

     Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць становить 76, із них монографія «Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект», 58 статей у фахових виданнях, навчальний посібник «Українська мова (за професійним спрямуванням): тести, завдання, відповіді», рекомендований Міністерством освіти і науки України, а також низка навчально-методичних посібників для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

     Коло наукових інтересів: функціональна лінгвістика, прагмалінгвістика, психо- та соціолівнгвістика, методика викладання лінгвістичних і документознавчих дисциплін.

Публікації:

 1. Шкіцька І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 312 с.
 2. Інформація, комунікація, документ : ситуаційні завдання до практичних занять для студентів юридичного факультету спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність») ОС «бакалавр». Тернопіль, 2017. С. 14–45.
 3. Шкіцька І. Ю. Основи академічної доброчесності: практикум : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 64 с.
 4. Шкіцька І.Ю. Характеристика комунікативних ситуацій маніпулювання позитивом. Наукові записки / Кіровоградський держ. пед. ун‑т ім. Володимира Винниченка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 130. С. 45–
 5. Шкіцька І.  Категорія оцінки у прагмалінгвістичному висвітленні. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. С. 278–286.
 6. Шкіцька І. Роль практичного складника в підвищенні грамотності студентів під час вивчення курсу «Лінгвістичні основи документознавства». Studia methodologica. Тернопіль : ТНПУ. 2014. Вип. 36. С. 14–18.
 7. Шкіцька І. Ю. Ефективність маніпулятивної тактики підвищення значимості співрозмовника. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2014.  Вип. 38. С. 205–213.
 8. Шкіцька І.Ю. Вербальний вияв скромності в реакціях на позитивнооцінні маніпулеми. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2016. Вип.  С. 144–152.
 9. Шкіцька І. Ю. Реалізація конфліктогенного потенціалу прямих і непрямих звертань. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2017. Вип. С. 152–162.
 10. Шкіцька І. Ю. Вербальна репрезентація негативних реакцій на маніпулятивну тактику підвищення значимості співрозмовника. Мова і культура. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 19. Т. IV (184). С.110–118.
 11. Шкіцька І. Ю. Способи та засоби вербалізації іронії в маніпулятивному дискурсі позитиву. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун‑ту ім. Г. С. Сковороди. Вип. 47. Харків, 2018. С. 213–221.
 12. Шкіцька І. Ю. Реалізація правила взаємного обміну в ситуаціях маніпулювання позитивом. Мова і культура. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21. Т. ІІ (191). С. 32–40.
 13. Шкіцька І. Реалізація регулятивних комунікативних тактик у ситуаціях неопосередкованої торгівлі. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2019. Vol.7. S.153–163.
 


Щербяк Юрій Адамович

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 1997 році закінчив Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «польська мова та зарубіжна література». У 2008 році з відзнакою закінчив магістратуру за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Світова та європейська інтеграція») Тернопільського національного економічного університету.

     У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900–1939 рр.)» у спеціалізовані вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

     У 2010 році захистив докторську дисертацію «Освітня доктрина Української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ – ХХ століття)» у спеціалізованій вченій раді Д.64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

     З 2006 року працює на посаді доцента кафедри українознавства Тернопільського національного економічного університету. У 2009 році було присвоєно вчене звання доцента, у 2010 році – професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій із педагогічних спеціальностей Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

     Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, з них 64 опубліковано у фахових виданнях України. Після захисту докторської дисертації опубліковано 46 праць, з них 3 колективних монографії, в тому числі 5 навчально-методичних посібників. Основні результати науково-дослідної роботи висвітлено на міжнародних і регіональних науково-практичних конференціях.

     Коло наукових інтересів: управлінський менеджмент, система виховання молоді, християнська педагогіка, моніторинг якості навчання студентів.

     Життєве кредо: «Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш жити так, як інші не можуть».

     Електронна адреса: yu.shcherbiak@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Щербяк Ю. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» Тернопіль : Економічна думка, 2013. 92 с.
 2. Щербяк Ю. Організація документознавства право ділової сфери : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2013. 80 с.
 3. Щербяк Ю. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 304 с.
 4. Щербяк Ю. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії та практики : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2016. С. 122–147.
 5. Щербяк Ю., Коваль О., Ященко  Е. Моніторинг якості освітньої діяльності у системі вищої економічної освіти: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Ю.А. Щербяка. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 320 с.
 6. Щербяк Ю. Українська вища освіта в умовах глобалізації: експортний потенціал освітніх послуг. Globalizacja drogą ku przyszłości. 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997-2017. Stalowa Wola, 2017. S. 57–74.
 7. Щербяк Ю. Особливості підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» у Тернопільському національному економічному університеті. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Педагогічні науки. Полтава, 2013. Вип. 1 (57). С.46–54.
 8. Щербяк Ю. Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ, 2014. Дод. 4 до Вип. 31, Том ІІ (10) : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». С. 329–337.
 9. Щербяк Ю. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ). Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Херсон, 2015. Вип. 25. С. 136–144.
 10. Щербяк Ю. Особливості соціально-педагогічної роботи з студентською молоддю з особливими потребами у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Херсон, 2018. Вип. 39. С.225–232.
 11. Features of social-pedagogical work with student young people with special needs in higher educational institutions. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 1. S. 57–68.
 12. Adaption of students with special needs to study in integrated educational environment. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 1. S. 45–56.
 13. INCLUSIVE EDUCATION IN A GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS // REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 2. S. 9–21.
             


Стефанишин Олена Василівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

Публікації:

 1. Цуп О. В. Електронний документообіг : навчально-методичний комплекс. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 52 с.
 2. Гомотюк О. Є., Цуп О. В. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Історія України». Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 30 с.
 3. Цуп О. В. Чеський досвід приватизації в умовах ринкових перетворень в Україні. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М. В. Лазаровича. Тернопіль : Економічна думка, 2013. Вип. 18. С. 181–189.
 4. Цуп О. В. Україністика в Чехії: витоки і сучасні тенденції розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 2. Ч. 1. С. 208–212.
 5. Цуп О. В. Українська трудова міграція в Чехії: проблеми і шляхи вирішення. Наукові записки / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні та історичні науки. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Вип. СХХ (120). С. 249–258.
 6. Цуп О. В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії. Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ТНЕУ, 5-6 берез. 2014 р. Тернопіль : Економічна думка, 2014. С. 148–149.
 7. Стефанишин О. В. Українські фонди Слов’янської бібліотеки в Празі. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 127–133.


Яблонська Наталія Мирославівна

кандидат філологічних наук, викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

      У 2004 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

     З 2004 року почала працювати у ТЗОШ № 30 м. Тернополя вчителем української мови та літератури. З 2012 року – викладач Чортківського коледжу економіки та підприємництва ТНЕУ.

     У травні 2017 року захистила дисертацію на тему: «Постмодерністський дискурс художньої прози В. Даниленка» за спеціальністю 10.01.01 – українська література та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

     З 2019 року – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

      Коло наукових інтересів: постмодерністський дискурс в українській літературі, вплив масової літератури на національну культуру, виставкова діяльність, мистецтвознавство.

     Електронна адреса: n.yablonska@tneu.edu.ua

Публікації:

 1. Українська мова : методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт / уклад. Яблонська Н. М., Шевчук М. В. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 44 с.
 2. Яблонська Н. Постмодерністські засоби творення малої прози В. Даниленка. Література світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. Вип. 6. С. 148–157.
 3. Яблонська Н. Жанр іронічної новели у творчості В. Даниленка. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки (літературознавство). Миколаїв : МНУ ім. В О. Сухомлинського, 2015. № 2 (16). С. 325–329.
 4. Яблонська Н. Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Літературознавство. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. № 1 (326). С. 232–238.
 5. Яблонська Н. Новелістика В. Даниленка в контексті магічного реалізму. Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. праць. Мюнхен : НУНО, 2016. Том ІХ. С. 304–309.
 6. Яблонська Н. Жанрово-стильові особливості прози В. Даниленка в контексті Київсько-Житомирської прозової школи. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали VII міжнар. наук.-практ. Iнтернет-конф., м. Мюнхен, 2017 р. Мюнхен : НУНО, 2017.
 7. Яблонська Н. Новелістика В. Даниленка як явище художнього синтезу. Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця. Мінськ : «Права і экономіка», 2017. С. 252–257.
 


Марків Інна Степанівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності ТНЕУ

     У 2003 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (історичний факультет, спеціальність «історія») та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії й вчителя правознавства.

     У 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) захистила дисертацію на тему «Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

     У 2006 році прийнята на посаду викладача кафедри українознавства ТНЕУ. З 2008 року – старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ, із 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

     У 2012 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента.

     Автор 55 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 17 статей у провідних фахових виданнях.

     Коло наукових інтересів: українська історична біографістика, історія художньої культури, референтсько-офісна діяльність.

     Життєве кредо: «Треба дуже багато вчитися, щоб знати, хоча б дещо» (В. Гюго).

     Електронна адреса: inna_chujko@ukr.net

Публікації:

 1. Програма стажування для студентів V курсу галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації «Магістр з документознавства, менеджер органів державної влади та управління» / уклад. І. Чуйко. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 16 с.
 2. Програма переддипломної практики для студентів V курсу галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» кваліфікації «Спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності» / уклад. І. Чуйко. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 16 с.
 3. Комплекс навчально-методичних матеріалів з питань організації та проведення тренінгу для студентів IV курсу денної форми навчання (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») галузі знань 0201 «Культура» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / уклад. І. С. Чуйко. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 67 с.
 4. Програма комплексної практики з фаху для студентів IV курсу (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» галузі знань 0201 «Культура» / уклад. І. С. Марків. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 18 с.
 5. Програма виробничої практики з фаху для студентів IV курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» і 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / уклад. І. С. Марків. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 20 с.
 6. Програма стажування для студентів другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / уклад. І.С. Марків. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 20 с.
 7. Чуйко І. Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. Вип. 1. Ч. 1. С. 100–104.
 8. Чуйко І. Є.Олесницький і проблеми української освіти у Східній Галичині на поч. ХХ ст. Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Пам’яті науковця-релігієзнавця Наталії Гаврілової : зб. ст., наук. праць та експертиз. Українське релігієзнавство. К., 2014. № 70. С.124–132.
 9. Чуйко І. Джерельна база дослідження громадської та парламентської діяльності Євгена Олесницького (1860–1917 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 3. С. 17–25.
 10. Чуйко І. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-політичну діяльність Євгена Олесницького (1860–1917). Тарас Шевченко і сучасна національна освіта : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5–6 берез. 2014 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. С. 74–76.
 11. Чуйко І. Навчання Є.Олесницького у Тернопільській гімназії. Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль : Вектор, 2014. С. 40–41.
 12. Марків І. С. Громадсько-політична активність галицької еліти напередодні українського національно-визвольного руху початку ХХ ст. (на прикладі Є. Олесницького). Український національно-визвольний рух у ХХ ст. : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 13–14 жовт. 2017 р. Тернопіль : ТОКІППО, 2017. Вип. 2. С. 181–183.
 13. Марків І. С. Психологічний портрет бібліотекаря. Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5 груд. 2017 р. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. С. 123–127.
 14. Марків І. С. Євген Олесницький як правник (1891–1909). Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20–21 квіт. 2018 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. С. 385–388.
 15. Марків І. Еволюція зовнішньополітичної концепції ЗУНР. Західноукраїнська народна республіка: відгомін століття : матеріали всеукр. наук. конф., м. Бережани, 6 лист. 2018 р. Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2018. С. 26–37.


Аспіранти