Про кафедру


Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Кафедра заснована 2005 року.  Із 2008 р. її очолює доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк.

У кадровому складі нашого структурного підрозділу 4 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів, 2 старші викладачі, 1 лаборант.

Ми здійснюємо підготовку фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність) і менеджменту соціокультурної діяльності освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Її мета – задоволення потреб підприємств, установ та організацій різних форм власності регіону у висококваліфікованих кадрах із документаційного менеджменту, інформаційної аналітики, зв’язків із громадськістю, соціокультурного сервісу.

Найважливішими аспектами у підготовці фахівців є формування навичок управління персоналом та інформацією в документно-інформаційних системах, досконале володіння методами аналізу й оцінки документних потоків, технологіями й методикою пошуку, збирання та обробки інформації, аналізу й узагальнення отриманого матеріалу. У викладанні поєднано найкращі традиції української вищої школи та досвід закордонних колег, адаптований до потреб сучасного інформаційного суспільства.

За період існування кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства її професори та викладачі видали 29 навчальних посібників, 8 із яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; 48 опорних конспектів лекцій, 45 брошур.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють свої дослідження у межах науково-дослідної теми «Інформація, документ, комунікація у глобалізованому світі», а також за госпдоговірною тематикою. Результати дослідженнь представлені у 15 монографіях.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей: 032 – історія та археологія і 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Із часу заснування кафедри захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук і три докторські дисертації, авторами яких є Микола Васильович Лазарович, Ірина Юріївна Шкіцька та Юрій Адамович Щербяк.

Доктор політичних наук, професор М. В. Лазарович є головним редактором фахового видання «Українська наука».

Нашими партнерами є Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, Державний університет телекомунікацій (м. Київ), Національний університет культури і мистецтв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Рівненський державний гуманітарний університет, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Івано-франківський національний університет нафти і газу, Донецький національний університет ім. В. Стуса (м. Вінниця) та ін.

При кафедрі функціонують наукові гуртки та проблемні групи: Українознавчі студії (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк); Науковий семінар з документознавства (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Оксана Євгенівна Гомотюк); Студентський науковий гурток (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Ірина Юріївна Шкіцька).


Професорсько-викладацький склад

Гомотюк Оксана Євгенівна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 1990 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою.  Викладацьку діяльність здійснює у ТНЕУ з  1 вересня 1990 року.  З грудня 1994 року по вересень 1997 року навчалася в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства. 28 серпня 1997 р. захистила  дисертацію «Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917– квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у  Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. Рішенням Атестаційної колегії від 17 жовтня 2002 року присвоєно  вчене звання доцента кафедри українознавства.

     Була здобувачем відділу історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту  українознавства  МОН України. 5 червня 2008 р. захистила дисертацію  на тему: «Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст.) на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Упродовж  2009 – 2011 рр. працювала за сумісництвом у відділі історичних і теоретико-методологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту  українознавства  МОН України. У 2011 році присвоєно  вчене звання професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Опублікувала понад 90 наукових та навчально-методичних праць.  У тому числі  6 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти  і науки України, одноосібну монографію. Кулешов Сергій Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства у статті «Загальна теорія документа: реалії та перспективи» (журнал «Архіви України» (2012, листопад-грудень) відзначив: «Безперечно, що створення загальної теорії документа неможливе без обґрунтування її теоретико-методологічних засад. Тому слід привітати появу публікацій О. Гомотюк, в яких характеризуються сучасні теоретико-методологічні пошуки в документознавстві, про об’єктивно-суб’єктивне в документознавстві».

     Є членом редколегії фахових видань з історії, культури, у тому числі, що входять до наукометричних баз даних. Член спеціалізованих вчених рад, підкомісії 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», науково-методичної комісії з культури і мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, колегії Державного архіву Тернопільської області.  Керує науково-дослідною роботою  аспірантів та здобувачів кафедри зі спеціальності історія України, інформаційна, бібліотечна, архівна справа. Є активним учасником міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, у тому числі Міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань» (Київ, 2009–2017 роки).

     Коло наукових інтересів: розвиток гуманітарної науки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., державна інформаційна політика, історія української культури.

     Життєве кредо: «Добро перемагає».

 


Білик Надія Іванівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

    У 1994 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі при історичному факультеті названого вишу.

     19 листопада 1999 року в Спеціалізованій вченій раді Д 76.051.03 Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

     Науково-педагогічну діяльність розпочала в 2000 році в Тернопільській академії народного господарства. З липня 2000 р. працювала старшим викладачем кафедри філософії та історії, від 2003 р. – доцентом кафедри філософії та історії. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри політології.

     Упродовж 2006–2008 н. р. працювала доцентом кафедри українознавства. З вересня 2008 р. працює на посаді доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Автор 120 науково-методичних праць, у тому числі 4 монографій, 30 статей у провідних фахових виданнях України, 25 праць навчально-методичного характеру. Співавтор навчального посібника «Історія української культури» (Тернопіль, 2014), рекомендованого Міністерством освіти і науки України.

     Автор і співавтор вступних статей, присвячених життю і творчості Б. Лепкого, у т. ч. автор передмови “Богдан Лепкий: штрихи до портрета” до бібліографічного покажчика “Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872–1941)” (Тернопіль, 2012).

     Співорганізатор міжнародної наукової конференції «Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого» (2007), науковий редактор її матеріалів. Співорганізатор міжнародної наукової конференції “Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки” (2011). Упорядник матеріалів наукової конференції “Богдан Лепкий в духовній історії України” (2006).

     Член Наукового товариства ім. Шевченка (2000), член редакційної колегії збірника праць Тернопільського обласного осередку  НТШ «Музеї Тернопільщини» (2013).

     Під час навчання в аспірантурі підготувала монографічне дослідження «Богдан Лепкий в духовній історії України» (Чикаго, 1996), відзначене стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 1997–1999 рр.

     Упродовж 2005–2013 рр. була керівником наукового проекту «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого», який виконувався за кошти гранту Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Впорядкувала до друку видання: «Лепкий Б. Вибрані твори: в 2 томах» (Київ, 2007. – Т. 1. – 604 с.; 2011. – Т. 2. – 616 с.), «Лепкий Б. Сотниківна. Історична картина з часів І. Виговського: повість. Інсценізації О. Скалозуба, Б. Мельничука» (Тернопіль, 2012. – 280 с.), ввела до обігу невідомі в Україні твори митця. Результатом студій в українських та польських архівах стала монографія «Культурологічна спадщина Богдана Лепкого» (Тернопіль, 2013. – 184 с.).

     За публікації в галузі лепкознавства удостоєна Всеукраїнської громадсько-політичної та літературно-мистецької премії імені Братів Богдана і Левка Лепких (2008), премії журналу «Літературний Тернопіль» (2010).

     Коло наукових інтересів: лепкознавство; історія української культури; корпоративна культура; професійна етика; музеєзнавство; джерелознавство.

     Життєве кредо: «Для України потрібно не тільки вмирати, але й жити».

     Електронна адреса:  n.bilyk@tneu.edu.ua

 


Біловус Леся Іванівна

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 2000 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література».

     У жовтні 2003 року захистила дисертацію на тему «Інтертекстуальність як модус новаторства (на прикладі творів В. Стуса та І. Світличного)», унаслідок чого їй було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

     Трудову діяльність розпочала в 2003 році у Приватному вищому навчальному закладі «Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти» на кафедрі фундаментальних та гуманітарних дисциплін.

     З 2008 року – старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, з 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

     10 листопада 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

     Коло наукових інтересів: інформаційний простір, періодичні видання, українська діаспора США.

     Життєве кредо: «Не намагайся вдосконалювати іншого, не вдосконаливши себе» (Р. Іваничук)

     Електронна адреса:     Lesya_Bilovus@i.ua


Боднарчук Юлія Юріївна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 1997 році закінчила історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (спеціальність «історія України»).

     З вересня 2004 року – викладач кафедри історії держави та права юридичного факультету Тернопільської академії народного господарства. Паралельно навчалася в Центрі довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТАНГ за спеціальністю «правознавство». У 2005 р. присвоєно кваліфікацію «юрист». З 2006 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».

     У грудні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944 – 1947 рр.)». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історія України.

     У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: історико-правові дослідження періоду Другої світової війни.

     Електронна пошта: yu.bodnarchuk@tneu.edu.ua

 


Блашків Ольга Володимирівна

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 1996 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту (спеціальність «українська мова і література»). У 1999 році закінчила Тернопільський обласний інститут післядипломної освіти за спеціальністю «англійська мова і література».

     Науково-педагогічну діяльність у ТНЕУ розпочала з вересня 2004 року. З листопада 2006 року до листопада 2009 року підвищувала науковий рівень в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (цільове направлення з відривом від виробництва) при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

     04 грудня 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Тенденція до ліризації драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса» за спеціальністю 10.01.05 «Порівняльне літературознавство».

     У 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Коло наукових інтересів: компаративістика, документна лінгвістика, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика.

     Життєве кредо: «Ми дивовижним чином зцілюємося в присутності того, хто вірить в наше світло навіть тоді, коли ми блукаємо у своїй темряві» (Маріанна Вільямсон)

      Електронна адреса: olhablash.8@gmail.com

 


Вількова Теофілія Теофіліївна

старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 1972 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (спеціальність «українська мова і література»).

     Трудову діяльність розпочала у 1972 році як учитель української мови та літератури у школі, а з вересня 1975 року працює в університеті. Обіймала посади старшого лаборанта кафедри, методиста навчального відділу, секретаря ректорату, завідувача музею історії університету, а з вересня 1999 року – старший викладач кафедри українознавства (нині – документознавства, інформаційної діяльності та українознавства).

     Бере активну участь у громадському житті кафедри, факультету, університету. Готувала студентів до участі в наукових конференціях,тематичних вечорах, проводила круглі столи. Нагороджена грамотами Тернопільської міської ради та ТНЕУ за особистий внесок у розвиток освітньої галузі, високу професійну майстерність, систематичну цілеспрямовану роботу з утвердження державного статусу української мови.

     З нагоди 50-річчя від дня заснування ТНЕУ Вільковій Т.Т. присвоєно звання «Почесний працівник університету».

     Коло наукових інтересів: наукова термінологія, культура наукової мови і мовлення, особливості мови ділового спілкування.

     Життєве кредо: «Ліфт до успіху не працює. Скористайтеся сходами: крок за кроком».

     Електронна пошта: t.vilkova@tneu.edu.ua

 


Конопліцька Олена Ігорівна

доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 2000 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     28 жовтня 2004 року захистила дисертацію на тему «Жанрова система прози Богдана Лепкого» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

     З грудня 2006 року працює на посаді доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. 19 січня 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

     Нагороджена грамотами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за систематичну цілеспрямовану роботу з утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед студентів, виховання пошани до культури і традицій українського народу (2006–2009 рр.).

     Коло наукових інтересів: жанрові особливості прози, епістолярний стиль, інформаційно-комунікативні стратегії.

     Життєве кредо: «Невдача – це просто можливість почати все знову, але вже більш мудро» (Генрі Форд)

     Електронна адреса: olena.kostecka@gmail.com

 


Лазарович Микола Васильович

професор, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ, заслужений працівник освіти України

 

     У 1978–1982 рр. навчався на механічному відділенні Коломийського технікуму МОД, по закінченні якого працював старшим майстром Балтського мебельного комбінату. Після служби в армії впродовж 1984–1989 рр. навчався в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «історія і право», який закінчив із відзнакою. З 1989 р. працював викладачем Кременецького педагогічного коледжу ім. Т. Шевченка.

     Упродовж 1993–1995 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва при Тернопільській академії народного господарства, після закінчення якої 19 березня 1996 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України кандидатську дисертацію на тему «Українське січове стрілецтво: формування, ідея, чин» зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

     Від 1995 р. працював старшим викладачем, доцентом Тернопільського національного економічного університету. 22 жовтня 1998 р. присвоєно вчене звання доцента. Впродовж 2005–2008 рр. очолював кафедру українознавства названого вишу.

     У 2010–2013 рр. навчався в докторантурі з відривом від виробництва при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, після закінчення якої 28 лютого 2014 р. захистив у Спеціалізованій вченій раді названого вишу докторську дисертацію на тему «Політика українських урядів періоду визвольних змагань 1917–1921 років щодо національних меншин» зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

     Від жовтня 2014 р. – професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ. 25 лютого 2016 р. присвоєно вчене звання професора.

     Автор понад 230 наукових і навчально-методичних праць, у т. ч. 21 монографії, низки підручників і посібників з історії України, економічної історії, політичного менеджменту. Член редакційних колеґій фахових видань: «Evropsky politicky a pravni diskurz» (Брно, Чехія), «Прикарпатський вісник НТШ. Серія : Думка» (Івано-Франківськ), «Вісник Донецького національного університету ім. В. Стуса. Серія : Політологія» (Вінниця), 3-томного енциклопедичного видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл», «ЗУНР, 1918–1923: Ілюстрована історія» (Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт – Львів, 2008. – 524 с.; іл.); член редакційної ради та редакційної колеґії «Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія» (Івано-Франківськ); член спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата політичних наук при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Як науковий керівник підготував трьох кандидатів історичних наук за напрямами «історія України» та «всесвітня історія.

     Учасник українського національного відродження другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. Протягом жовтня-листопада 1991 р. працював у Всеукраїнському штабі «Референдум». Активіст Помаранчевої революції та Революції гідності. Під час парламентських виборів 2006 р. – член Громадської ради з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян при Тернопільській обласній державній адміністрації. Від 2005 р. – голова культурно-масової комісії профспілкового комітету ТНЕУ. У 2015–2016 рр. – доброволець Російсько-української війни (позивний «Професор»); старший сержант, командир взводу 14-ї ОМБР Збройних сил України; учасник бойових дій.

     Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006) та відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Учасник АТО» (2016), удостоєний почесного звання Заслужений працівник освіти України (2009), лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана і Левка Лепких (2011), Обласної премії в галузі культури в номінації «Краєзнавство» (2014), конкурсу «Людина року – 2015», Першого народного праймерізу «100 кращих тернополян 2015», премії імені Степана Федака (2016).

     Коло наукових інтересів: політична історія українського національно-визвольного руху 1914–1921 рр., Голодомор 1932–1933 рр.

     Життєве кредо: «Хто, як не я!»

     Електронна адреса: m.lazarovych@tneu.edu.ua; lazar-m@ukr.net


Ліщинська Наталія Мирославівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 2003 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     Трудову діяльність розпочала як вчитель української мови та літератури у Теребовлянській гімназії-спецшколі-інтернаті. У 2005 році вступила до аспірантури при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

     30 червня 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг)».

     Після захисту дисертації працювала старшим викладачем, доцентом кафедри гуманітарних дисциплін в Україно-польському приватному вищому навчальному закладі «Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій». З 2009 року працює на кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Коло наукових інтересів: українське ділове мовлення, актуальні проблеми сучасного діловодства, медіаграмотність, медіапростір, патогенні тексти.

     Життєве кредо: «Не осуджуй! Намагайся почути і зрозуміти».

     Електронна пошта: n.lishchynska@tneu.edu.ua


Мукомела Ірина Богданівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 2005 році закінчила з відзнакою історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю “історія” та здобула кваліфікацію магістра історії, викладача історії й вчителя правознавства.

     15 червня 2010 року захистила дисертацію на тему: «Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина ХІХ ст. – 1914 р.)» у Спеціалізованій вченій раді Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

     Основні етапи науково-педагогічної діяльності: 2005–2006 р.– методист соціально-психологічного центру при кафедрі психологічних і педагогічних дисциплін ТНЕУ; 2006–2009 р.– лаборант кафедри українознавства; 2009–2012 р. – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. 29 вересня 2015 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Коло наукових інтересів: проблеми сучасного діловодства, бібліотечні засоби формування інформаційно-мережевої медіакультури, архівознавство.

     Життєве кредо: «МЕТИ ДОСЯГАЄ ТОЙ, ХТО ЇЇ ПРАГНЕ!»

     Електронна адреса: gavlich5@gmail.com

 


Недошитко Ірина Романівна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 2001 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». В 2009 році закінчила факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Банківська справа».

     18 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України, 31 травня 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата історичних наук.

     Коло наукових інтересів: документознавство як наукова та навчальна дисципліна; історія української еміграції.

     Життєве кредо: «Не йдіть туди, куди вже прокладено шлях. Підіть краще туди, куди немає ніякого шляху і залиште там свій слід».

     Електронна адреса: i.nedoshytko@ukr.net.


Патряк Олександра Тарасівна

викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 2009 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка і підприємництво». У 2010 році здобула ступінь магістра в ТНЕУ за спеціальністю «Облік і аудит».

     З  2009 р. до 2013 р.  –  оператор ЕОМ кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. З 2014 р. до 2016 р. – старший лаборант кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства. З 2016 року – молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ. З вересня 2017 року – викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

     Автор  понад 20 наукових праць.

     Коло наукових інтересів: інформаційні системи в управлінні, організація та управління діяльністю інформаційних установ, електронний документообіг.

     Життєве кредо: «Життя прекрасне, коли створюєш його сам!»

     Електронна адреса: oleksandro4ka@gmail.com

   


Шкіцька Ірина Юріївна

доцент, доктор філологічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 1998 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (спеціальність «українська мова та література»).

     На викладацькій роботі в ТНЕУ з 2006 року, у 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

     19 березня 2013 року в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності «українська мова» на тему «Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові».

     Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць становить 76, із них монографія «Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект», 58 статей у фахових виданнях, навчальний посібник «Українська мова (за професійним спрямуванням): тести, завдання, відповіді», рекомендований Міністерством освіти і науки України, а також низка навчально-методичних посібників для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

     Коло наукових інтересів: функціональна лінгвістика, прагмалінгвістика, психо- та соціолівнгвістика, методика викладання лінгвістичних і документознавчих дисциплін.


Щербяк Юрій Адамович

професор, доктор педагогічних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

     У 1997 році закінчив Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «польська мова та зарубіжна література». У 2008 році з відзнакою закінчив магістратуру за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Світова та європейська інтеграція») Тернопільського національного економічного університету.

     У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900–1939 рр.)» у спеціалізовані вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

     У 2010 році захистив докторську дисертацію «Освітня доктрина Української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ – ХХ століття)» у спеціалізованій вченій раді Д.64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

     З 2006 року працює на посаді доцента кафедри українознавства Тернопільського національного економічного університету. У 2009 році було присвоєно вчене звання доцента, у 2010 році – професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ.

     Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій із педагогічних спеціальностей Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

     Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, з них 64 опубліковано у фахових виданнях України. Після захисту докторської дисертації опубліковано 46 праць, з них 3 колективних монографії, в тому числі 5 навчально-методичних посібників. Основні результати науково-дослідної роботи висвітлено на міжнародних і регіональних науково-практичних конференціях.

     Коло наукових інтересів: управлінський менеджмент, система виховання молоді, християнська педагогіка, моніторинг якості навчання студентів.

     Життєве кредо: «Роби сьогодні те, що інші не хочуть, завтра будеш жити так, як інші не можуть»

     Електронна адреса: yu.shcherbiak@tneu.edu.ua


Марків Інна Степанівна

доцент, кандидат історичних наук, доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ

      У 2003 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (історичний факультет, спеціальність «історія») та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії й вчителя правознавства.

     У 2007 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) захистила дисертацію на тему «Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917 рр.)» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

     У 2006 році прийнята на посаду викладача кафедри українознавства ТНЕУ. З 2008 року – старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства ТНЕУ, із 2010 р. – доцент цієї ж кафедри.

     У 2012 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента.

     Автор 48 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 17 статей у провідних фахових виданнях.

     Коло наукових інтересів: українська історична біографістика, історія художньої культури, референтсько-офісна діяльність.

     Життєве кредо: «Треба дуже багато вчитися, щоб знати, хоча б дещо» (В. Гюго).

     Електронна адреса: inna_chujko@ukr.net

 


Аспіранти